Voorwaarden

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.25.4″ min_height=”1000px” min_height_last_edited=”on|desktop” fb_built=”1″ bb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row column_structure=”1_4,1_2,1_4″ make_equal=”on” admin_label=”row” _builder_version=”3.26.6″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” min_height=”777px” custom_margin=”-28px|auto||auto||” z_index_tablet=”500″ box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”1_4″ module_class=”kolomlinks” disabled_on=”on|on|” _builder_version=”3.26.6″ custom_padding=”|||” custom_padding_tablet=”|||” custom_padding_phone=”|||” z_index_tablet=”9″ z_index_phone=”9″ background_color_gradient_direction_tablet=”180deg” background_color_gradient_direction_phone=”180deg” background_color_gradient_start_position_tablet=”0%” background_color_gradient_start_position_phone=”0%” background_color_gradient_end_position_tablet=”100%” background_color_gradient_end_position_phone=”100%” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_phone=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_vertical_phone=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_blur_phone=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” box_shadow_spread_phone=”0px” filter_hue_rotate_tablet=”0deg” filter_hue_rotate_phone=”0deg” filter_saturate_tablet=”100%” filter_saturate_phone=”100%” filter_brightness_tablet=”100%” filter_brightness_phone=”100%” filter_contrast_tablet=”100%” filter_contrast_phone=”100%” filter_invert_tablet=”0%” filter_invert_phone=”0%” filter_sepia_tablet=”0%” filter_sepia_phone=”0%” filter_opacity_tablet=”100%” filter_opacity_phone=”100%” filter_blur_tablet=”0px” filter_blur_phone=”0px” animation_duration_tablet=”1000ms” animation_duration_phone=”1000ms” animation_delay_tablet=”0ms” animation_delay_phone=”0ms” animation_intensity_slide_tablet=”50%” animation_intensity_slide_phone=”50%” animation_intensity_zoom_tablet=”50%” animation_intensity_zoom_phone=”50%” animation_intensity_flip_tablet=”50%” animation_intensity_flip_phone=”50%” animation_intensity_fold_tablet=”50%” animation_intensity_fold_phone=”50%” animation_intensity_roll_tablet=”50%” animation_intensity_roll_phone=”50%” animation_starting_opacity_tablet=”0%” animation_starting_opacity_phone=”0%” hover_transition_duration_tablet=”300ms” hover_transition_duration_phone=”300ms” hover_transition_delay_tablet=”0ms” hover_transition_delay_phone=”0ms” custom_padding__hover=”|||” _i=”0″ _address=”0.0.0″][et_pb_image src=”https://www.dipo.nl/wp-content/uploads/2017/10/Untitled-1.png” url=”/” _builder_version=”3.26.6″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]
[/et_pb_image][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” _builder_version=”3.27.3″ title_level=”h3″ title_text_align=”center” title_text_color=”#ffffff” background_image=”https://www.dipo.nl/wp-content/uploads/2019/08/button-voorwaarden-leeg.png” min_height=”200px” custom_margin=”||16px|||” custom_padding=”86px||50px||false|false” _i=”1″ _address=”0.0.0.1″]
[/et_pb_post_title][et_pb_image src=”https://www.dipo.nl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8951.png” align=”center” _builder_version=”3.26.6″ custom_margin=”25px|||||” _i=”2″ _address=”0.0.0.2″]
[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25.4″ custom_padding=”0px|||” custom_padding__hover=”|||” _i=”1″ _address=”0.0.1″][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” _builder_version=”3.25.4″ custom_margin=”49px||8px|||” _i=”0″ _address=”0.0.1.0″]
[/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.26.6″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” _i=”1″ _address=”0.0.1.1″]

Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Activiteiten: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, in het bijzonder coaching, professionalisering, advisering, training en procesondersteuning.
2 Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, schriftelijke aanbieding van de opdrachtnemer inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de aan de te verrichten activiteiten, respectievelijk de te leveren producten verbonden kosten.
3 Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte en door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van producten.
4 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van producten verstrekt;
5 Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s) en/of de door hem aangewezen (rechts)personen.
6 Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht.
7 Producten: al hetgeen de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever heeft verricht, ontwikkeld, geproduceerd en/of geleverd, daaronder begrepen teksten, ideeën, concepten, drukwerk, plannen, studiemateriaal et cetera.
8 Studiemateriaal: al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van producten door de opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
a alle overeenkomsten;
b alle offertes, opdrachtbevestigingen en andere aanbiedingen van de opdrachtnemer;
c al het meerwerk, waaronder ten deze wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst boven hetgeen aanvankelijk is overeengekomen wordt geleverd, respectievelijk verricht.
2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever nietig is of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige, vernietigde of vernietigbare bepaling.
4 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
5 Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, welke voor iedere overeenkomst afzonderlijk dient te worden verleend.
6 Na beëindiging van de overeenkomst blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen onverkort beheersen.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten
1 Alle offertes van de opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden, van de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtnemer steeds uit mag gaan.
2 Een offerte van de opdrachtnemer is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, komen offertes steeds van rechtswege te vervallen bij gebreke van acceptatie van een offerte binnen de daarvoor geldende termijn en kan de opdrachtgever daarop in ieder geval  geen beroep meer doen.
4 De in offertes opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s. Indien de opdrachtnemer niet BTW- vrijgestelde activiteiten in opdracht van de opdrachtgever verricht, dient de opdrachtgever tevens de hierover verschuldigde BTW aan de opdrachtnemer te voldoen.
5 Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst door de opdrachtnemer van de door de opdrachtnemer verstrekte en door de opdrachtgever ondertekende offerte, dan wel doordat de opdrachtnemer zijn activiteiten ten behoeve van de opdrachtgever heeft aangevangen.
6 Een door de opdrachtnemer – in de vorm van een besprekingsverslag of anderszins – aan de opdrachtgever gezonden opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de opdrachtgever daartegen binnen uiterlijk vier werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever schriftelijk geprotesteerd heeft.
7 Indien geen offerte of opdrachtbevestiging aan de overeenkomst vooraf is gegaan, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig te behelzen.

Artikel 4 Inhoud en uitvoering Overeenkomst
1 Alle door de opdrachtnemer te verrichten activiteiten en te leveren producten worden mede gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
2 Meerkosten, voortvloeiend uit na totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen activiteiten en/of producten, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering, respectievelijk levering van de betreffende activiteiten, respectievelijk producten.
3 Opdrachtnemer is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan derden op te dragen.
4 Indien de aan de uitvoering van de overeenkomst voor de opdrachtnemer verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien daardoor de door de opdrachtgever verschuldigde prijs niet meer dan vijf procent (5%) stijgt, is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op die grond te beëindigen. Indien daardoor de door de opdrachtgever verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang op te zeggen, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de activiteiten. De ontbinding door de opdrachtgever kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient de opdrachtnemer te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat de opdrachtnemer de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
5 De door de opdrachtnemer opgegeven of bevestigde termijnen voor (op)levering gelden nimmer als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

6 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen activiteiten respectievelijk producten in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten (op) te leveren. In het laatste geval is de opdrachtnemer gerechtigd elke deel(op)levering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren. Indien de opdrachtgever met betaling van een deel(op)levering in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
1 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door de opdrachtgever verstrekte zaken, teksten, ideeën, namen, ontwerpen, concepten et cetera, garandeert de opdrachtgever dat de opdrachtnemer deze in het kader van de overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
2 Alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle door de opdrachtnemer, respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde producten en verrichte activiteiten blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer dan wel van de door deze ingeschakelde derden en/of derde rechthebbenden.
3 Studiemateriaal dat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd en/of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden.
4 Het is de opdrachtgever verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat aan de opdrachtgever door de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld.
5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de aan de opdrachtgever door of namens de opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden geleverde, ter beschikking gestelde of ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, materialen of ontwerpen daarvan te verwijderen of te wijzigen.
6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor studiemateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren, te wijzigen of te herzien.
7 De opdrachtnemer garandeert niet dat het studiemateriaal volledig juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van het studiemateriaal, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van het studiemateriaal door virussen of het niet correct functioneren van het studiemateriaal.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1 Onverminderd haar intellectuele eigendomsrechten behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van alle producten voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere kosten.
2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden ten aanzien van het studiemateriaal is, zolang de opdrachtgever niet integraal aan haar (financiële) verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, de opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, al dan niet in gewijzigde vorm of op welke wijze of voor welk doel dan ook en evenmin gerechtigd aan derden zodanig gebruik toe te staan.

Artikel 7 Betalingen
1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling steeds binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum te geschieden, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn, raakt de opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan de opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd.
2 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde gestaffelde incassotarief, te vermeerderen met BTW.
3 Ongeacht de bij enige betaling daaraan gegeven duiding, strekken betalingen steeds eerst in mindering op de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
4 Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de producten van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever onverminderd verschuldigd aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
5 De vordering tot betaling van alle aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever, voor zover daar sprake van kan zijn, in liquidatie verkeert of ten aanzien van hem een besluit tot ontbinding is genomen.
6 Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan, respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor de opdrachtnemer uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed.
7 Voor de gevallen waarin de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer – wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of anderszins – verplicht is tot vergoeding van schade wegens gederfde winst, wordt de door de opdrachtnemer gederfde winst gefixeerd op twintig procent (20%) van de dientengevolge gederfde omzet (kosten en honorarium), zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de gederfde winst meer mocht bedragen en onverminderd de overige aanspraken die de opdrachtnemer ter zake op grond van de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever kan doen gelden.

Artikel 8 Reclame
1 De opdrachtgever is verplicht de door of namens de opdrachtnemer geleverde producten terstond na (op)levering te controleren.
2 Gebreken die (redelijkerwijs moeten worden geacht) terstond (te) kunnen worden geconstateerd, dienen binnen twee werkdagen na (op)levering schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen en deze gebreken voor rekening en risico van de opdrachtgever blijven.

3 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum bij de opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
4 Alle overige door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door de opdrachtnemer of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien (14) dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij de opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
5 In geval van tijdig gemelde terechte reclames zullen de betreffende producten ofwel worden vervangen ofwel aan de opdrachtgever worden gecrediteerd, zulks ter keuze van de opdrachtnemer.
6 Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1 De opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die de opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden en die is ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeengekomen opdracht door de opdrachtnemer, waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – het niet of niet behoorlijk functioneren van door de opdrachtnemer geleverde producten dan wel het ondeugdelijk zijn van door de opdrachtnemer geleverde producten, schade tengevolge van enig door de opdrachtnemer verstrekt advies ten aanzien van geleverde zaken – waaronder uitdrukkelijk ontwikkelde campagnes – en diensten, alsmede schade tengevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van zaken of adviezen.
2 In het geval dat rechtens zou worden vastgesteld dat de opdrachtnemer ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de voor haar bestaande verzekeringsdekking. Wanneer de verzekeraar de lopende aansprakelijkheidspolis jegens de opdrachtnemer opzegt, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden jegens de opdrachtgever op te schorten totdat een nieuwe aansprakelijkheidsdekking zal zijn verkregen. De opdrachtnemer verplicht zich om zich in te spannen om op zo kort mogelijke termijn nieuwe aansprakelijkheidsdekking te verkrijgen.
3 Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de waarde van de gezamenlijke facturen die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever werden verzonden met betrekking tot het betreffende product tot het moment waarop het schade toebrengend evenement zich heeft voorgedaan.
4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
5 Onverminderd hetgeen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen de opdrachtnemer, behalve die welke door de opdrachtnemer is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
6 De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen elkaar over en weer onverwijld op de hoogte stellen van iedere vordering, of dreigende vordering, of claim van derden, waarin aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer besloten ligt of kan liggen.
7 Het bepaalde in de leden 1-6 van dit artikel heeft betrekking op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden
1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan de opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt de opdrachtnemer niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
2 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door de opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk wordt, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
3 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(s)gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van de
opdrachtnemer of haar leveranciers.

Artikel 11 Geheimhouding
De opdrachtnemer en de opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”3.25.4″ background_size=”contain” background_position=”bottom_left” custom_padding=”0px|||” custom_padding__hover=”|||” _i=”2″ _address=”0.0.2″][et_pb_sidebar area=”et_pb_widget_area_3″ module_class=”kolomrechts” _builder_version=”3.25.4″ background_color=”#0a97b7″ min_height=”500px” _i=”0″ _address=”0.0.2.0″]
[/et_pb_sidebar][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]